Salgsbetingelser for kjøp mellom virksomheter

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.


2. Partene

Selger er Unikt Garn AS, Torgvegen 2A, 4350 Kleppe
E-post: post@uniktgarn.no
Telefon: 92270455
Org.nr.: 925 243 248, 
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris/mva

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er ikke inkludert mva. 


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså, eller burde ha innsett, at det forelå en slik feil.


5. Betalingen

Når bestillingen er gjennomført, vil kjøper motta ordrebekreftelse til sin registrerte e-post-adresse. Selgeren kan kreve betaling for varene fra det tidspunkt de blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varene. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 


6. Levering

Forventet leveringstid er 1 - 4 uker etter bestilling, med forbehold om lengre leveringstid i perioder og/eller ved tomt på lager for ufarget garn. Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt varen. 


7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Ved handel mellom virksomheter er det Kapittel 5 i Kjøpsloven som er gjeldende hvis det foreligger kontraktsbrudd fra selgerens side, for eksempel når det kommer til forsinkelse og mangler. 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen (se Kjøpslovens kapittel 4), må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da hen overtok tingen, kan hen ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Kjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 3 etter omstendighetene kreve at kjøperen betaler kjøpesummen, mottar levering eller oppfyller sine andre plikter, med mindre selgeren har gjort gjeldende en beføyelse som er uforenlig med dette krav.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve f.eks. renter ved forsinket betaling.


12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9.


13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.